Офіційні правила участі в акції «Грошовий boom» для чіпсів ТМ «Chipster’s» (далі – «Правила»)

1. Організатор Акції
Організатором акції «Грошовий boom» для чіпсів ТМ «Chipster’s» (далі – «Акція») є ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ». Місцезнаходження (юридична адреса): 49102, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 103, каб. 203, тел. 0-800-30-11-73 (далі – «Організатор»).

2. Учасники Акції та територія проведення Акції
2.1. Акція проводиться на всій території України, за виключенням Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій. Територія проведення Акції може бути змінена Організатором.
2.2. В Акції можуть брати участь лише дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, та які повністю погоджуються з умовами цих Правил, з урахуванням винятків, передбачених п.2.3 цих Правил (далі — Учасник Акції).
2.3. Учасниками Акції не можуть бути та не визнаються:
1) власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники будь-якої організації (товариства, підприємства тощо), залученої до виробництва продукції, продаж якої здійснює Організатор, та будь-якої організації (товариства, підприємства тощо), залученої до організації та проведення Акції;
2) чоловік або дружина осіб, вказаних у підпункті «1» даного пункту Правил;
3) найближчі родичі осіб, вказаних у підпунктах «1» і «2» даного пункту Правил, а саме: діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба;
4) фізичні особи, які не дотримуються вимог цих Правил;

3. Умови проведення Акції
3.1. Період проведення Акції триває з 25 травня 2018 року до 30 червня 2018 року включно (далі — Акційний період). Акційний період може бути змінено Організатором.
3.2. В Акції бере участь продукція, що виробляється Організатором, та позначена акційною стрічкою з логотипом «Акція» (далі – «Акційна продукція»), а саме:
ТМ «Chipster’s» чіпси картопляні зі смаком «Гриби у вершковому соусі» 110 г/Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсу, а дані Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.
3.3. Інформування про деталі та перебіг Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення Правил Акції на сайті snackproduction.com.ua, а також за телефоном «гарячої лінії»: 0-800-30-11-73.

4. Умови участі в Акції
4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учаснику Акції, необхідно:
4.1.1. Протягом Акційного періоду проведення Акції придбати будь-яку одиницю Акційної продукції.
4.1.2. Знайти всередині Акційної продукції одну грошову купюру номіналом від 5,00 гривень до 50,00 гривень.
4.2. Особа, яка знайшла грошову купюру, становиться її власником.

5. Призовий фонд Акції
5.1. Призовий фонд Акції складається з грошових купюр, а саме:
– грошові купюри номіналом 5,00 грн, 20 грн, 50,00 грн на загальну суму 162 900,00 грн.
5.2. Організатор залишає за собою право збільшити Призовий фонд Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами.
5.3. Призовий фонд Акції обмежений.
5.4. Співвідношення грошових купюр різного номіналу встановлюється Організатором самостійно, на власний розсуд.
5.5. Загальна кількість Акційної продукції перевищує загальну кількість грошових купюр, що належать до Призового фонду Акції. Загальна кількість Акційної продукції визначається Організатором самостійно та не повідомляється Учасникам Акції.

6. Права та обов‘язки Учасника Акції.
6.1. Права Учасника Акції:
6.1.1. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.
6.1.2. Отримати інформацію про Правила Акції.
6.2. Обов‘язки Учасника Акції:
6.2.1. Виконати належним чином та в повному обсязі умови цих Правил.
6.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації, у тому числі його особистих даних, Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (зокрема, шляхом передачі третім особам), а саме: на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень під час реклами товарів Організатора. Усі майнові права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору. Учасник Акції зобов’язується передати вищевказані майнові права інтелектуальної власності Організатору, шляхом укладання відповідного договору.

7. Права та обов‘язки Організатора.
7.1. Права Організатора:
7.1.1. Організатор користується усіма правами, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.
7.1.2. Відмовити у видачі Призу Учаснику Акції, який не виконав умови цих Правил у повному обсязі.
7.2. Обов‘язки Організатора:
7.2.1. Провести Акцію відповідно до цих Правил.
7.2.2. Вручити Приз Учасникам Акції, що отримали на них право.

8. Обмеження
8.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
8.2. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції або такими, що мають право на отримання грошових купюр або їх власниками. Рішення Організатора щодо визначення осіб Учасниками Акції є остаточними і не підлягають оскарженню.

9. Інші умови
9.1. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію.
9.2. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції, прямо не передбачені цими Правилами.
9.3. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.
9.4. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.
9.5. Організатор залишає за собою право в будь-який момент проведення Акції вносити зміни та доповнення до умов та строків проведення Акції з обов’язковим їх оприлюдненням на сайті http://snackproduction.com.ua
9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором. При цьому таке рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.7. Текст Правил проведення Акції є об’єктом авторських права, виключні майнові права на які належать Організаторові, всі права захищені. Будь-яке копіювання, відтворення або поширення заборонене. Це порушує Закон України «Про авторське та право та суміжні права». В разі виявлення факту порушення виключних майнових прав, Організатор має право на притягнення порушника до відповідальності.